hungary czech slovakia
       

 

Pri objednávke nad 60.- Eur v rámci SR, poštovné neplatíte.

Nové znížené ceny pri dodávke do ČR a poštovného kuriérom v SR.

 

 

platba paypal

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena 4,50 Eur
cena 16,80 Eur

AKCIA

cena 6,90 Eur
cena 18,50 Eur
cena 21,60 Eur

KONTAKTY » Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

I.Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy pri nákupe v internetovom obchode www.japanplaza.sk medzi kupujúcim a prevádzkovateľom Ing. Ladislavom Válentom Bratislavská 91/17, Šamorín, 931 01 (ďalej len prevádzkovateľ).
 2. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu. Do spôsobu objednávky taktiež spadá objednávka v e-mailovej alebo písomnej poprípade telefonickej forme.
 3. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s podmienkami, ktoré sú záväzné pre obe strany.

II. Povinnosti prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že svojim zákazníkom dodá správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby pri preprave tovaru nedošlo k jeho poškodeniu, tieto    opatrenia zahŕňajú dostatočné balenie tovaru a jeho poistenie.
 3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie, prípadne poškodenie tovaru zavinené treťou stranou.
 4. V prípade vypredania tovaru zo skladu, výraznej zmeny cien zo strany dodávateľa(-ov), chybne uvedenej ceny v dôsledku technického problému aplikácie, si prevádzkovateľ vyhradzuje právo stornovať objednávku.
III. Povinnosti  kupujúceho

 1. Kupujúci sa zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť podľa podmienok objednávky, tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť zásielky, a v prípade akýchkoľvek závad túto informáciu bezodkladne oznámiť prepravcovi a prevádzkovateľovi.Svojim podpisom o prevzatí potvrdzuje, že mu zásielka bola doručená v nepoškodenom stave.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru.
 3. Vlastnícke právo tovaru nadobúda kupujúci až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

IV. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho, alebo pri realizácii objednávky.Každá objednávka pomocou internetového obchodu je overená telefonicky, SMS alebo e-mailom. Bez telefonického alebo e-mailového overenia nebude objednávka uskutočnená.
 2. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania. Objednávka môže byť stornovaná telefonicky alebo e-mailom na adrese obchod@japanplaza.sk .
 3. Kupujúci môže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z. a to písomným oznámením na e-mailovú adresu obchod@japanplaza.sk. O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom do 24 hodín od obdržania odstúpenia.
 4. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť nepoužitý tovar prevádzkovateľovi do 5 dní v pôvodnom balení, bez poškodenia a závad.
 5. Prevádzkovateľ sa zaväzuje pri odstúpení kupujúceho od zmluvy prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu do 10 pracovných dní odo dňa prevzatia vráteného tovaru, ale môže ju ponížiť o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho,. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze na kupujúcim písomne uvedený bankový účet ktorý bude uvedený na reklamačnom doklade a priložený k tovaru.

V.Dodacie podmienky a termíny

 1. Objednaný tovar bude kupujúcemu odoslaný zvoleným spôsobom (poštou / kuriérom).
 2. Miestom plnenia sa rozumie adresa uvedená v elektronickej objednávke.
 3. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
 4. Pri prevzatí tovaru na pošte alebo od kuriéra je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, prevádzkovateľ neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
 5. Kupujúcemu bude tovar odoslaný v čo najkratšom možnom termíne (spravidla 1 - 5 dní)od potvrdenia objednávky. Vo výnimočom prípade sa táto doba môže predĺžiť, o čom kupújúci bude včas informovaný.

VI. Cena dopravy tovaru

 1. Prevádzkovateľ stanovuje poštovné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke.
 • Pri objednávke nad 60.- Eur poštovné neúčtujeme.

Pri objednávke do zahraničia prevádzkovateľ vypočíta poštovné individuálne, podľa miesta dodania a hmotnosti. Pri zásielke do zahraničia je platbu potrebné vykonať vopred.

VII. Záruka a reklamácie

 1. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u prevádzkovateľa, a to ihneď po zistení závady, inak kupujúcemu zaniká právo na odškodnenie.
 3. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z používania tovarov, funkčních vlastností a škôd z neodborného používana, rovnako ako chyby vzniknuté nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním.

VIII. Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.japanplaza.sk uchováva a spracúva údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov zák.č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.
 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť.


NmI0Njg